Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính có đáp án

  • 859 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong tình huống mở đầu, bạn nào làm đúng quy ước trên?

Trong tình huống mở đầu, bạn nào làm đúng quy ước trên

Xem đáp án

Với biểu thức 5 + 3 x 2 bằng mấy?

Vì biểu thức trên có phép tính cộng và nhân thì ta thực hiện nhân trước rồi đến cộng.

Do đó: 5 + 3 x 2 = 5 + 6 = 11

Vậy bạn Vuông xanh làm đúng theo quy ước trên.


Câu 2:

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) 25.23 – 32 + 125.

b) 2.32 + 5.(2 + 3).

Xem đáp án

a) 25.2332 + 125 = 25.8 – 9 + 125 = 200 - 9 + 125 = 191 + 125 =316;

b) 2.32 + 5.(2+3) = 2.9 + 5.5 = 18 + 25 = 43.


Câu 3:

Một người đi xe đạp trong 5 giờ. Trong 3 giờ đầu, người đó đi với vận tốc 14km/h; 2 giờ sau, người đó đi với vận tốc 9km/h.

a) Tính quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu; trong 2 giờ sau.

b) Tính quãng đường người đó đi được trong 5 giờ.

Xem đáp án

a) Quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu là:         

14. 3 = 42 (km)

Quãng đường người đó đi được trong 2 giờ sau là:         

9. 2 = 18 (km)

b) Quãng đường người đó đi được trong 5 giờ là:         

42 + 18 = 60 (km)

Vậy:

a) Quãng đường người đó đi trong 3 giờ đầu và 2 giờ sau lần lượt là 42km, 18 km.

b) Quãng đường người đó đi được trong 5 giờ là 60km.


Câu 4:

a) Lập biểu thức tính diện tích của hình chữ nhật ABCD (hình dưới). 

Lập biểu thức tính diện tích của hình chữ nhật ABCD

b) Tính diện tích của hình chữ nhật đó khi a = 3cm.

Xem đáp án

a) Độ dài đoạn thẳng AB là:  

a + a + 1 = 2.a + 1 (đơn vị độ dài)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

AB . AD = a . (2.a + 1) (đơn vị diện tích)

b) Khi a = 3cm thì diện tích hình chữ nhật là:

3. (2.3 + 1) = 3 . 7 = 21 (cm2)

Vậy: Diện tích hình chữ nhật ABCD là a . (2.a + 1) đơn vị diện tích.

Diện tích hình chữ nhật khi a = 3 cm là 21 cm2.


Câu 5:

Tính:

a) 235 + 78 - 142;

b) 14 + 2 . 82;

c) {23+ [1 + (3-1)2]}:13.

Xem đáp án

a) 235 + 78 - 142 = 313 – 142 = 171

b) 14 + 2 . 82  = 14 + 2 . 64 = 14 + 128 = 142

c) {23+ [1 + (3-1)2]} : 13 = [8 + (1 + 22)] : 13 = [8 + (1 + 4)] : 13 

= (8 + 5) : 13 = 13 : 13 = 1


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

huỳnh minh nhật
10:34 - 17/12/2022

tốt