Dạng 1: Thực hiện phép tính theo thứ tự có đáp án

  • 689 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính giá trị của biểu thức: 2487 – 959 + 108

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

2487 – 959 + 108 = 1528 + 108 = 1 636


Câu 2:

Tính giá trị của biểu thức: 930:15 – 310:5 + 196

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

930:15 – 310:5 + 196 = 62 – 62 + 196 = 0 + 196 = 196


Câu 3:

Giá trị của biểu thức 76:74 + 34:32 – 37:36

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

76:74 + 34:32 – 37:36 = 72 + 32 – 3 = 49 + 9 – 3 = 58 – 3 = 55


Câu 4:

Giá trị của biểu thức 4.52 – 81: 32

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

4.52 – 81: 32 = 4.25 – 81:9 = 100 – 9 = 91


Câu 5:

Tính giá trị của biểu thức: \({2^3}.15 - \left[ {115 - {{\left( {12 - 5} \right)}^2}} \right]\)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

\({2^3}.15 - \left[ {115 - {{\left( {12 - 5} \right)}^2}} \right]\)

= 8.15 – [115 – 72]

= 120 – [115 – 49]

= 120 – 66

= 54


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận