Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất có đáp án

  • 1029 lượt thi

  • 52 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Áp dụng tính chất chia hết của một tổng, hãy tìm y thuộc tập sao cho x + 32 không chia hết cho 4.

Xem đáp án

Đáp án B

Vì 32 chia hết cho 4 nên để x + 32 không chia hết cho 4 thì x phải không chia hết cho 4.

Mà x thuộc tập .

Nên x = 27.


Câu 2:

Tìm x là bội của 50 và thỏa mãn 200 < x < 300.

Xem đáp án

Đáp án B

Lần lượt nhân 50 với các số tự nhiên 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; …

B(50) = {0; 50; 100; 150; 200; 250; 300; …}.

Mà 200 < x < 300 nên x = 250.


Câu 3:

Viết tập hợp A = {x ∈ N | x là ước của 24} bằng cách liệt kê.

Xem đáp án

Đáp án C

Lần lượt chia 24 cho các số tự nhiên từ 1 đến 24 ta thấy 24 chia hết cho các số: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24.

Vậy A = {1; 2; 4; 6; 12; 16; 24}.


Câu 4:

Điền các dấu thích hợp vào ô trống:

Điền các dấu thích hợp vào ô trống (ảnh 1)

Điền các dấu thích hợp vào ô trống (ảnh 2)

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có 34 không chia hết cho 4 nên ta viết: 34

Vì 68 = 17.4 nên 68 chia hết cho 7, ta viết: 6817 

Vì 36 = 9.4 nên 36 chia hết cho 9, ta viết: 369 


Câu 5:

 Tập hợp K là các bội của 6 lớn hơn 12 và nhỏ hơn 30. Tập hợp K là:

Xem đáp án

Đáp án C

Lần lượt nhân 6 với các số tự nhiên: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6;… ta được các bội của 6 là: 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; …. 

Các bội của 6 lớn hơn 12 và nhỏ hơn 30 là: 18; 24.

Vậy K = {18; 24}.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 tháng trước

Nguyễn Thị Thùy Trang

Bình luận


Bình luận