Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài tập cuối Chương 1 trang 28 có đáp án

  • 1511 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho tập hợp M = {x ∈ N* | 2x + 5 = 5}. Số phần tử của tập hợp M là:

Xem đáp án

Đáp án A

Xét 2x + 5 = 5

2x = 5 – 5 

2x = 0

x = 0.

Mà x ∈ N* nên x = 0 (loại).

Vậy tập hợp M không có phần tử nào.


Câu 2:

Đưa kết quả phép tính 122 + 32 về dưới dạng một lũy thừa cơ số 15 với số mũ là:

Xem đáp án

Đáp án B

122 + 32  = 144 + 81 = 225.

225 = 15.15 = 152.

Vậy số mũ là 2.


Câu 3:

Cho biểu thức 7x3  (8y)2. Tính giá trị biểu thức tại x = 3 và y =1.

Xem đáp án

Đáp án C

Thay x = 3 và y = 1 vào biểu thức 7x3 – (8y)2, ta được:

7.33 – (8.1)2 = 7.27 – 82 = 189 – 64 = 125.


Câu 4:

Ghép mỗi phép tính ở cột A với lũy thừa tương ứng của nó ở cột B:

Cột A

Cột B

1. 37.33

a. 517

2. 59:57

b. 23

3. 211:28

c. 310

4. 512.55

d.52

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: 37.3337+3 =310

59:57 = 59-7= 52

211:28 = 211-8 = 23

512.55 = 512+5 = 517

Vậy 1 – c; 2 – d; 3 – b; 4 – a.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận