Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 13. Bài tập cuối chương 6 có đáp án

  • 199 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phân số \[\frac{2}{5}\]viết dưới dạng số thập phân là:

Xem đáp án

Trả lời:

\[\frac{2}{5} = \frac{4}{{10}} = 0,4\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Hỗn số \[1\frac{2}{5}\] được chuyển thành số thập phân là:

Xem đáp án

Trả lời:

\[1\frac{2}{5} = \frac{{1.5 + 2}}{5} = \frac{7}{5} = \frac{{14}}{{10}} = 1,4\]

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Số thập phân 3,015 được chuyển thành phân số là:

Xem đáp án

Trả lời:

\[3,015 = \frac{{3015}}{{1000}}\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Phân số nghịch đảo của phân số: \[\frac{{ - 4}}{5}\]là:

Xem đáp án

Trả lời:

Phân số nghịch đảo của phân số: \[\frac{{ - 4}}{5}\]là \[\frac{{ - 5}}{4}\].

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Số tự nhiên x thỏa mãn:

35,67 < x < 36,05 là:

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có: 

35,67 < x < 36,05 và x là số tự nhiên nên x = 36.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận