Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 6. Bài tập cuối chương 7 có đáp án

  • 754 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phân số \[\frac{2}{5}\] viết dưới dạng số thập phân là:

Xem đáp án

Trả lời:

\[\frac{2}{5} = \frac{4}{{10}} = 0,4\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Hỗn số \[1\frac{2}{5}\] được chuyển thành số thập phân là:

Xem đáp án

Trả lời:

\[1\frac{2}{5} = \frac{{1.5 + 2}}{5} = \frac{7}{5} = \frac{{14}}{{10}} = 1,4\]

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Số thập phân 3,015 được chuyển thành phân số là:

Xem đáp án

Trả lời:

\[3,015 = \frac{{3015}}{{10}}\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Số tự nhiên x thỏa mãn: 35,67 < x < 36,05 là:

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có: 35,67 < x < 36,05 và xx là số tự nhiên nên x = 36.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Tìm x, biết: \[2,4x = \frac{{ - 6}}{5}.0,4\]

Xem đáp án

Trả lời:

\[2,4x = \frac{{ - 6}}{5}.0,4\]

2,4.x = −1,2.0,4

2,4.x = −0,48

x = −0,48:2,4

x = −0,2

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận