Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 3. Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học có đáp án

  • 1016 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Diện tích hình thang sau bằng:

Xem đáp án

Trả lời:

Diện tích hình thang đã cho là: \[\frac{{\left( {5 + 9} \right).7}}{2} = 49\left( {c{m^2}} \right)\]

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Một hình thang có diện tích 20 m2, đáy lớn 55dm và đáy bé 45dm. Tính chiều cao của hình thang?

Xem đáp án

Trả lời:

Đổi 20m2 = 2000dm2

Chiều cao của hình thang là:

2.2000:(55 + 45) = 40(dm)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tính trung bình cộng hai đáy của một hình thang, biết rằng diện tích hình thang bằng 7m2 và chiều cao bằng 2m.

Xem đáp án

Trả lời:

Trung bình cộng hai đáy của hình thang là: 

7:2 = 3,5 (m)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó?

Xem đáp án

Trả lời:

Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

26 – 6 = 20 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

\[\frac{{\left( {34 + 26} \right).20}}{2} = 600\left( {{m^2}} \right)\]

600m2 gấp 6 lần 100m2

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó:

6 . 70,5 = 423 (kg)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho hình thang có độ dài hai cạnh bên là 5 cm và 7 cm, đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ, biết độ dài đáy nhỏ là 6 cm. Chu vi hình thang là:

Xem đáp án

Trả lời:

Độ dài đáy lớn là: 

6.2 = 12 (cm)

Chu vi hình thang là: 

5 + 7 + 6 + 12 = 30 (cm)

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận