Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 có đáp án

  • 1172 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hãy chọn câu sai:

Xem đáp án

Trả lời:

Số chia hết cho 2 có tận cùng là số chẵn nên câu sai là: Số chia hết cho 2 có tận cùng là số lẻ.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong những số sau, có bao nhiêu số chia hết cho 2?

100000984, 12345, 12543456, 1234567, 155498

Xem đáp án

Trả lời:

Các số 100000984, 12543456, 155498 có chữ số tận cùng là số chẵn nên chia hết cho 2.

Các số còn lại có chữ số tận cùng là số lẻ (5, 7) nên không chia hết cho 2.

Vậy có 3 số chia hết cho 2.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Trong những số sau, có bao nhiêu số chia hết cho 5?

10005459, 12345, 1254360, 1234544, 155498

Xem đáp án

Trả lời:

Số 12345 có chữ số tận cùng là 5 nên chia hết cho 5

Số 1254360 có chữ số tận cùng là 0 nên chia hết cho 5

Các số còn lại không có chữ số tận cùng là 0 cùng không có chữ số tận cùng là 5 nên không chia hết cho 5.

Vậy có 2 số chia hết cho 5.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 2 là:

Xem đáp án

Trả lời:

Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau bắt đầu bằng chữ số 9. Hai chữ số tiếp theo là 8 và 7.

Chữ số cuối cùng chia hết cho 2 và khác 8 nên là số 6.

Vậy số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 2 là: 9876

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Số tự nhiên a chia cho 65 dư 10. Khi đó số tự nhiên a

Xem đáp án

Trả lời:

Vì số tự nhiên aa chia cho 65 dư 10 nên ta có a = 65q + 10(q N)

Mà 655 và 105 nên a = 65q + 10 chia hết cho 5.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận