Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 5. Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm có đáp án

  • 659 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, 5; hai thẻ khác nhau thì ghi số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ.

Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.

Xem đáp án

Trả lời:

Số có thể xuất hiện trên thẻ là một trong năm số: 1; 2; 3; 4; 5.

Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ là

M = {1; 2; 3; 4; 5}.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho phép thử nghiệm gieo con xúc xắc 6 mặt. Sự kiện nào trong các sự kiện sau có thể xảy ra:

Xem đáp án

Trả lời:

Các kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt là: 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm.

Khi đó số chấm nhỏ hơn 5 có thể xảy ra. Đáp án A đúng.

Số chấm tối đa là 6 nên B sai.

Không có số chấm bằng 0 trong các kết quả có thể xảy ra nên C sai.

Không có số chấm bằng 7 trong các kết quả có thể xảy ra nên D sai.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Gia Khánh
19:13 - 15/05/2023

Câu 3 không có lựa chọn A hoặc B

Ảnh đính kèm