Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 1. Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau có đáp án

  • 517 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Viết phân số âm năm phần tám

Xem đáp án

Trả lời:

Phân số âm năm phần tám được viết là \[\frac{{ - 5}}{8}\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số:

Xem đáp án

Trả lời:

+) \[\frac{{12}}{0}\] không là phân số vì mẫu số bằng 0.

+) \[\frac{3}{{0,25}}\]không là phân số vì mẫu số là số thập phân.

+) \[\frac{{4,4}}{{11,5}}\]không là phân số vì tử số và mẫu số là số thập phân.

+) \[\frac{{ - 4}}{5}\]là phân số vì \[ - 4,5 \in Z\]và mẫu số là 5 khác 0.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân số nào?

Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Quan sát hình vẽ ta thấy nếu chia hình tròn làm 4  phần thì phần tô màu chiếm 3 phần.

Vậy phân số biểu diễn  phần tô màu là \[\frac{3}{4}\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Phân số nào dưới đây bằng với phân số \[\frac{{ - 2}}{5}\]

Xem đáp án

Trả lời:

Đáp án A: Vì \[ - 2.10 \ne 4.5\] nên \[\frac{{ - 2}}{5} \ne \frac{4}{{10}}\]

→ A sai.

Đáp án B: Vì \[\left( { - 2} \right).15 = \left( { - 6} \right).5 = - 30\] nên \[\frac{{ - 2}}{5} = \frac{{ - 6}}{{15}}\]

→ B đúng

Đáp án C: Vì \[\left( { - 2} \right).15 \ne 6.5\] nên \[\frac{{ - 2}}{5} \ne \frac{6}{{15}}\]

→ C sai.

Đáp án D: Vì \[\left( { - 2} \right).\left( { - 10} \right) \ne \left( { - 4} \right).5\] nên \[\frac{{ - 2}}{5} \ne \frac{{ - 4}}{{ - 10}}\]

→ D sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm  \[\frac{{15}}{{90}} = \frac{5}{{...}}\]

Xem đáp án

Trả lời:

\[\frac{{15}}{{90}} = \frac{5}{x}\]

\[15x = 90.5\]

\[x = \frac{{90.5}}{{15}}\]

\[x = 30\]

Vậy số cần điền là 30

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận