Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 17. Phép cộng hai số nguyên có đáp án

  • 929 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số đối của số -3 là

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có  số đối của số −3 là 3. 

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho tập hợp \(A = \left\{ { - 3;2;0; - 1;5;7} \right\}\) . Viết tập hợp B gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp A.

Xem đáp án
Trả lời:

Số đối của −3 là 3; số đối của 2 là −2; số đối của 0 là 0;số đối của −1 là 1; số đối của 5 là −5; số đối của 7 là −7.

Nên tập hợp \[B = \{ 3; - 2;0;1; - 5; - 7\} \]

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Số đối của các số: −3;12;−82;29 lần lượt là:

Xem đáp án

Trả lời:

Số đối của các số: −3;12;−82;29 lần lượt là: 3;−12;82;−29

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Kết quả của phép tính (−100)+(−50) là

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có \[( - 100) + ( - 50) = - (100 + 50) = - 150.\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Giá trị của biểu thức a + (−45) với a = 25 là

Xem đáp án

Trả lời:

Thay a = 25 vào biểu thức ta được : \[25 + ( - 45) = - (45 - 25) = - (20)\]
Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận