Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 6. Số đo góc có đáp án

  • 157 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ

Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Góc trên hình có số đo 500

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho \[\widehat {xOm} = 45^\circ \]và góc xOm bằng góc yAn. Khi đó số đo góc yAn bằng

Xem đáp án

Trả lời:

\[\widehat {xOm} = \widehat {yAn}\]\[\widehat {xOm} = 45^\circ \] nên \[\widehat {yAn} = 45^\circ \]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho các góc sau \[\widehat A = 30^\circ ;\widehat B = 60^\circ ;\widehat C = 110^\circ ;\widehat D = 90^\circ \]. Chọn câu sai:

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có:

+ \[60^\circ < 90^\circ \] nên \[\widehat B < \widehat D\] suy ra A đúng

+ \[110^\circ > 90^\circ \] nên \[\widehat C > \widehat D\] suy ra B sai

+ \[30^\circ < 60^\circ \] nên \[\widehat A < \widehat B\] suy ra C đúng

+ \[60^\circ < 110^\circ \] nên \[\widehat B < \widehat C\] suy ra D đúng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có góc vuông là góc có số đo bằng 900; Góc có số đo lớn hơn 00 và nhỏ hơn 900 là góc nhọn

và góc tù là góc có số đo lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1800 nên A, B, C đều đúng.

Góc có số đo nhỏ hơn 1800 là góc tù là sai vì góc nhọn, góc vuông đều có số đo nhỏ hơn 1800

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án

Trả lời:

+ Vì \[90^\circ < 120^\circ < 180^\circ \]nên góc có số đo \[120^\circ \]là góc tù, do đó A sai

+ Vì \[0^\circ < 80^\circ < 90^\circ \]nên góc có số đo \[80^\circ \]là góc  nhọn, do đó B sai

+ Vì \[90^\circ < 100^\circ < 180^\circ \] nên góc có số đo \[100^\circ \]là góc tù, do đó C sai

+ Vì \[90^\circ < 150^\circ < 180^\circ \]nên góc có số đo \[150^\circ \]là góc tù, do đó D đúng

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận