Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 9: Ước chung. Ước chung lớn nhất có đáp án

  • 275 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số x là ước chung của số a và số b nếu:

Xem đáp án

Trả lời:

Số x là ước chung của a, b nếu x vừa là ước của a vừa là ước của b.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

8 là ước chung của

Xem đáp án

Trả lời:

24 : 8 = 3; 56 : 8 = 7

=> 8 là ước chung của 24 và 56.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Tìm ƯCLN(18; 60)

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có: 18 = 2.32; 60 = 22.3.5

Nên ƯCLN(18;60) = 2.3 = 6

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

ƯCLN(24,36) là

Xem đáp án

Trả lời:

Media VietJack

Các ước chung của 24 và 36 là 1, 2, 3, 4, 6, 12.

=> ƯC(24, 36) = {1, 2, 3, 4, 6, 12}.

Vì 12 là số lớn nhất trong các ước chung trên nên ƯCLN(24, 36) = 12.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho ƯCLN(a, b) = 80, ước chung của a và b có thể là:

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có 20 là một ước của 80 nên 20 là một ước chung của a và b.

Vậy 20 là số cần tìm.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận