Trắc nghiệm trừ hai số thập phân có đáp án ( Nhận biết - Thông hiểu )

  • 1522 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho phép tính 35,92 – 17,3. Tìm cách đặt tính đúng.

Xem đáp án

Ta đặt tính như sau:

  • Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
  • Viết dấu phẩy của số bị trừ và số trừ thẳng cột với nhau.

Vậy trong các cách đặt tính đã cho chỉ có cách B là đúng quy tắc.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm:

72,45 - 26,18 = …

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:


Câu 3:

51,2 - 17,83 = 33,43. Đúng hay sai?

Xem đáp án

51,2 - 17,83 = 33,43. Đúng hay sai? (ảnh 1)

Do đó khẳng định 51,2-17,83=33,43 là sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Tính: 42 – 18,37

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận