Trắc nghiệm Ước chung và ước chung lớn nhất có đáp án ( Thông hiểu )

  • 1068 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Tìm ƯCLN của 25, 45 và 225 bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.

Xem đáp án

Ta phân tích các số đã cho ra thừa số nguyên tố, ta được:

25 = 5 . 5 = 52

45 = 3 . 15 = 3 . 3 . 5 = 32. 5

225 = 9 . 25 = 32. 52

Các thừa số nguyên tố chung là 5, với số mũ nhỏ nhất là 1.

Vậy ƯCLN(25, 45, 225) = 51= 5.

Chọn đáp án D.


Câu 2:

 Tập hợp ước chung của 12; 18 và 24 là:

Xem đáp án

Ta đi tìm các ước của 12, 18 và 24:

Các ước của 12 là: 1; 2; 3; 4; 6; 12

Các ước của 18 là: 1; 2; 3; 4; 6; 9; 18

Các ước của 24 là: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Suy ra, ƯC(12, 18, 24) = {1; 2; 3; 6}.

Chọn đáp án B.


Câu 3:

 Cho a = 32. 5 . 7 và b = 24. 3 . 7. Tìm ƯCLN của a và b.

Xem đáp án

Ta có: a = 32. 5 . 7 và b = 24. 3 . 7

Các thừa số nguyên tố chung của a và b là 3 và 7.

Số mũ nhỏ nhất của 3 là 1, số mũ nhỏ nhất của 7 là 1.

Vậy ƯCLN(a, b) = 3 . 7

Chọn đáp án A.


Câu 4:

 Số tự nhiên a lớn nhất thỏa mãn 90 ⁝ a và 135 ⁝ a là:

Xem đáp án

Vì 90 ⁝ a nên a là ước của 90

và 135 ⁝ a nên a là ước của 135

Suy ra a là ước chung của 90 và 135.

Vì a là số lớn nhất thỏa mãn điều kiện trên nên a = ƯCLN (90, 135).

Phân tích các số 90 và 135 ra thừa số nguyên tố, ta được:

90 = 2 . 32. 5

135 = 33. 5

Vậy ƯCLN(90, 135) = 32. 5 = 45 hay a = 45.

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Tìm số tự nhiên lớn nhất biết 18 ⁝ x và 32 ⁝ x.

Xem đáp án

Vì 18 ⁝ x nên x là ước của 18

và 32 ⁝ x nên x là ước của 32

Suy ra x là ước chung của 18 và 32.

Vì a là số lớn nhất thỏa mãn điều kiện trên nên a = ƯCLN (90, 135).

Phân tích các số 90 và 135 ra thừa số nguyên tố, ta được:

90 = 2 . 32. 5

135 = 33. 5

Vậy ƯCLN(90, 135) = 32. 5 = 45 hay a = 45.

Chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận