Câu hỏi:

12/07/2024 958

Cho các đa thức A = 3x4 - 2x3 - x + 1; B = -2x3 + 4x2 + 5x và C = -3x4 + 2x2 + 5.

Tính A + B + C; A - B + C và A - B - C.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

• Để tính tổng A + B + C, ta đặt tính như sau:

\[\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{}&{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3{x^4} - 2{x^3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - x + 1}\\ + &{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - 2{x^3} + 4{x^2}\,\,\, + 5x}\\{}&{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - 3{x^4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + 2{x^2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + 5}\hline\end{array}\\A + B + C = \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - 4{x^3} + 6{x^2}\,\,\, + 4x + \,\,6\end{array}\]

• Để tính hai tổng còn lại, ta để ý rằng A – B + C = (A – B) + C và A – B – C = (A – B) – C.

Vì vậy trước hết ta tính A – B:

A – B = (3x4 - 2x3 - x + 1) - (-2x3 + 4x2 + 5x)

          = 3x4 - 2x3 - x + 1 + 2x3 - 4x2 - 5x

          = 3x4 + (- 2x3 + 2x3) – 4x2 + (- x – 5x) + 1

          = 3x4 – 4x2 – 6x + 1

Từ đó

(A - B) + C = (3x4 – 4x2 – 6x + 1) + (-3x4 + 2x2 + 5)

                   = (3x4 – 3x4) + (– 4x2 + 2x2) – 6x + (1 + 5)

= -2x2 - 6x + 6.

(A - B) - C = (3x4 – 4x2 – 6x + 1) - (-3x4 + 2x2 + 5)

                   = 3x4 – 4x2 – 6x + 1 + 3x4 – 2x2 – 5

                   = (3x4 + 3x4) + (– 4x2 – 2x2) – 6x + (1 – 5)

= 6x4 - 6x2 - 6x - 4.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hai đa thức A = 6x4 - 4x3 + x - \[\frac{1}{3}\] và B = -3x4 - 2x3 - 5x2 + x + \[\frac{2}{3}.\]

Tính A + B và A - B.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,461

Câu 2:

Bạn Nam được phân công mua một số sách làm quà tặng trong buổi tổng kết cuối năm học của lớp. Nam dự định mua ba loại sách với giá bán như bảng sau. Giả sử Nam cần mua x cuốn sách khoa học, x + 8 cuốn sách tham khảo và x + 5 cuốn truyện tranh.

Loại sách

Giá bánh một cuốn (đồng)

Truyện tranh

15 000

Sách tham khảo

12 500

Sách khoa học

21 500

 

Viết các đa thức biểu thị số tiền Nam phải trả cho từng loại sách.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,182

Câu 3:

Tìm tổng của hai đa thức sau bằng cách nhóm các hạng tử cùng bậc:

x2 - 3x + 2 và 4x3 - x2 + x - 1.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,076

Câu 4:

Trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 65 m, người ta định làm một bể bơi có chiều rộng là x mét, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Sơ đồ và kích thước cụ thể (tính bằng mét) được cho trong hình dưới.
Tìm đa thức (biến x): Biểu thị diện tích phần đất xung quanh bể bơi. (ảnh 1)
 
Tìm đa thức (biến x): Biểu thị diện tích phần đất xung quanh bể bơi.

Xem đáp án » 12/07/2024 671

Câu 5:

Tìm hiệu sau bằng cách đặt tính trừ: (-x3 - 5x + 2) - (3x + 8).

Xem đáp án » 12/07/2024 651

Câu 6:

Cho hai đa thức F(x) = x3 + 3x2 – x – 3 và G(x) = x3 – 3x2 – x + 3. Khi đó

A. x = – 3 là nghiệm của đa thức F(x) + G(x), x = 3 là nghiệm của đa thức F(x) – G(x);

B. x = 1 là nghiệm của đa thức F(x) + G(x), x = – 1 là nghiệm của đa thức F(x) – G(x);

C. x = 0 là nghiệm của đa thức F(x) + G(x), x = – 3 là nghiệm của đa thức F(x) – G(x);

D. x = – 1 là nghiệm của đa thức F(x) + G(x), x = 0 là nghiệm của đa thức F(x) – G(x).

Xem đáp án » 12/07/2024 579

Bình luận


Bình luận