Câu hỏi:

07/03/2020 6,496

Rút gọn biểu thức sau: (2x + y)(4x2 – 2xy + y2) – (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(2x + y)(4x2 – 2xy + y2) – (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)

= (2x + y)[(2x)2 – 2x.y + y2] – (2x – y)[(2x)2 + 2x.y + y2]

= [(2x)3 + y3] – [(2x)3 – y3]

= (2x)3 + y3 – (2x)3 + y3

= 2y3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)

Xem đáp án » 10/03/2020 16,763

Câu 2:

Tính (x + 3)(x2 – 3x + 9)

Xem đáp án » 10/03/2020 14,757

Câu 3:

Tính giá trị của biểu thức: x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = 99

Xem đáp án » 10/03/2020 13,147

Câu 4:

Rút gọn biểu thức sau: (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3)

Xem đáp án » 07/03/2020 8,877

Câu 5:

Tính giá trị của biểu thức: x2 + 4x + 4 tại x = 98.

Xem đáp án » 10/03/2020 8,404

Câu 6:

Tính (2 + xy)2

Xem đáp án » 10/03/2020 7,305

Câu 7:

Tính (5x – 1)3

Xem đáp án » 10/03/2020 7,278

Bình luận


Bình luận