Câu hỏi:

10/03/2020 14,366

Tính giá trị của biểu thức: x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = 99

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

x3 + 3x2 + 3x + 1

= x3 + 3.x2.1 + 3.x.12 + 13

= (x + 1)3

Tại x = 99, giá trị biểu thức bằng (99 + 1)3 = 1003 = 1000000

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)

Xem đáp án » 10/03/2020 18,341

Câu 2:

Tính (x + 3)(x2 – 3x + 9)

Xem đáp án » 10/03/2020 16,347

Câu 3:

Rút gọn biểu thức sau: (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3)

Xem đáp án » 07/03/2020 10,183

Câu 4:

Tính giá trị của biểu thức: x2 + 4x + 4 tại x = 98.

Xem đáp án » 10/03/2020 9,135

Câu 5:

Tính (2 + xy)2

Xem đáp án » 10/03/2020 7,972

Câu 6:

Tính (5x – 1)3

Xem đáp án » 10/03/2020 7,923

Bình luận


Bình luận