Câu hỏi:

10/03/2020 16,299

Tính (x + 3)(x2 – 3x + 9)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(x + 3)(x2 – 3x + 9)

= (x + 3)(x2 – x.3 + 32)

= x3 + 33 (Áp dụng HĐT (6))

= x3 + 27

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)

Xem đáp án » 10/03/2020 18,308

Câu 2:

Tính giá trị của biểu thức: x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = 99

Xem đáp án » 10/03/2020 14,321

Câu 3:

Rút gọn biểu thức sau: (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3)

Xem đáp án » 07/03/2020 10,133

Câu 4:

Tính giá trị của biểu thức: x2 + 4x + 4 tại x = 98.

Xem đáp án » 10/03/2020 9,102

Câu 5:

Tính (2 + xy)2

Xem đáp án » 10/03/2020 7,954

Câu 6:

Tính (5x – 1)3

Xem đáp án » 10/03/2020 7,916

Bình luận


Bình luận