Câu hỏi:

10/03/2020 17,046

Tính (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(2x – y).(4x2 + 2xy + y2)

= (2x – y).[(2x)2 + 2x.y + y2]

= (2x)3 – y3 (Áp dụng HĐT (7))

= 8x3 – y3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính (x + 3)(x2 – 3x + 9)

Xem đáp án » 10/03/2020 14,988

Câu 2:

Tính giá trị của biểu thức: x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = 99

Xem đáp án » 10/03/2020 13,302

Câu 3:

Rút gọn biểu thức sau: (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3)

Xem đáp án » 07/03/2020 9,065

Câu 4:

Tính giá trị của biểu thức: x2 + 4x + 4 tại x = 98.

Xem đáp án » 10/03/2020 8,498

Câu 5:

Tính (2 + xy)2

Xem đáp án » 10/03/2020 7,398

Câu 6:

Tính (5x – 1)3

Xem đáp án » 10/03/2020 7,396

Bình luận


Bình luận