Câu hỏi:

10/03/2020 299

Khi thảo luận nhóm, một bạn ra đề bài: Hãy phân tích đa thức x4 - 9x3 + x2 - 9x thành nhân tử

Bạn Thái làm như sau:

x4 - 9x3 + x2 – 9x = x(x3 - 9x2 + x – 9).

Bạn Hà làm như sau:

x4 - 9x3 + x2 – 9x = (x4 - 9x3) + (x2 – 9x)

= x3(x – 9) + x(x – 9) = (x – 9)(x3 + x).

Bạn An làm như sau:

x4 - 9x3 + x2 – 9x = (x4 + x2) - (9x3 + 9x) = x2(x2 + 1) – 9x(x2 + 1)

= (x2 – 9x) (x2 + 1)= x(x – 9)(x2 + 1).

 

Hãy nêu ý kiến của em về lời giải của các bạn

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải của các bạn đều thỏa mãn yêu cầu đề bài là phân tích đa thức thành nhân tử

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2

Xem đáp án » 10/03/2020 18,719

Câu 2:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 + 4x –y2 + 4

Xem đáp án » 10/03/2020 12,174

Câu 3:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3x2 – 3xy – 5x + 5y

Xem đáp án » 10/03/2020 10,710

Câu 4:

Tìm x, biết: 5x(x – 3) – x + 3 = 0

Xem đáp án » 10/03/2020 10,146

Câu 5:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2

Xem đáp án » 10/03/2020 10,026

Câu 6:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 –xy + x – y

Xem đáp án » 10/03/2020 9,083

Câu 7:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: xz + yz – 5(x + y)

Xem đáp án » 10/03/2020 8,829

Bình luận


Bình luận