Câu hỏi:

10/03/2020 8,800

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: xz + yz – 5(x + y)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 xz + yz – 5(x + y)

= (xz + yz) – 5(x + y)

(Nhóm thứ nhất có nhân tử chung là z ; nhóm thứ hai có nhân tử chung là 5)

= z(x + y) – 5(x + y)

(Xuất hiện nhân tử chung là x + y)

= (z – 5)(x + y)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2

Xem đáp án » 10/03/2020 18,691

Câu 2:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 + 4x –y2 + 4

Xem đáp án » 10/03/2020 12,146

Câu 3:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3x2 – 3xy – 5x + 5y

Xem đáp án » 10/03/2020 10,672

Câu 4:

Tìm x, biết: 5x(x – 3) – x + 3 = 0

Xem đáp án » 10/03/2020 10,107

Câu 5:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2

Xem đáp án » 10/03/2020 10,001

Câu 6:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 –xy + x – y

Xem đáp án » 10/03/2020 9,044

Bình luận


Bình luận