Câu hỏi:

10/03/2020 3,018

Tính nhanh: 37,5.6,5 – 7,5.3,4 – 6,6.7,5 + 3,5.37,5

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

37,5.6,5 – 7,5.3,4 – 6,6.7.5 + 3,5.37,5

(Hạng tử đầu tiên và cuối cùng đều có nhân tử 37,5; hai hạng tử giữa đều có nhân tử 7,5)

= (37,5.6,5 + 3,5.37,5) – (7,5.3,4 + 6,6.7,5)

= 37,5(6,5 + 3,5) – 7,5(3,4 + 6,6)

= 37,5.10 – 7,5.10

= 375 – 75 = 300

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2

Xem đáp án » 10/03/2020 18,908

Câu 2:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 + 4x –y2 + 4

Xem đáp án » 10/03/2020 12,249

Câu 3:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3x2 – 3xy – 5x + 5y

Xem đáp án » 10/03/2020 10,833

Câu 4:

Tìm x, biết: 5x(x – 3) – x + 3 = 0

Xem đáp án » 10/03/2020 10,250

Câu 5:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2

Xem đáp án » 10/03/2020 10,136

Câu 6:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 –xy + x – y

Xem đáp án » 10/03/2020 9,207

Câu 7:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: xz + yz – 5(x + y)

Xem đáp án » 10/03/2020 8,920

Bình luận


Bình luận