Câu hỏi:

03/06/2020 7,295

Tập xác định của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Hàm số y= cot(2x-π/3)+2 xác định khi và chỉ khi sin(2x-π/3)≠0

Tập xác định của hàm số y = cot(2x - pi/3) + 2 là: A. R\{pi/6+kpi, k thuộc Z} B. R\{pi/6+k2pi, k thuộc Z} C. R\{5pi/12+kpi/2, k thuộc Z} D. R\{pi/6+kpi/2, k thuộc Z}. (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm lẻ?

Xem đáp án » 03/06/2020 23,265

Câu 2:

Hàm số y = 3sinx  cosx có giá trị nhỏ nhất là:

Xem đáp án » 03/06/2020 14,916

Câu 3:

Hàm số y =sinx.cosx là

Xem đáp án » 30/07/2020 10,721

Câu 4:

Hàm số y = tan(x/2 - π/4) có tập xác định là:

Xem đáp án » 03/06/2020 8,606

Câu 5:

Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) và k  Z.

Khoảng nào dưới đây không nằm trong tập xác định của hàm số?

Xem đáp án » 03/06/2020 7,615

Câu 6:

Hàm số y=(sinx+cosx)2 + cos2x có giá trị lớn nhất là:

Xem đáp án » 03/06/2020 6,373

Bình luận


Bình luận