Câu hỏi:

03/06/2020 23,265

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm lẻ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Xét phương án C: 

Cách 1:

Do y=tanx là hàm lẻ, y=cosx là hàm chẵn nên hàm số y =  tanxcosx là hàm số lẻ

Cách 2

Đặt y= f(x) =  tanxcosx

f(-x) =  tan(-x)cos(-x)= - tan xcosx 

suy ra: f(-x) = - f(x) nên hàm số này là hàm số lẻ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hàm số y = 3sinx  cosx có giá trị nhỏ nhất là:

Xem đáp án » 03/06/2020 14,915

Câu 2:

Hàm số y =sinx.cosx là

Xem đáp án » 30/07/2020 10,720

Câu 3:

Hàm số y = tan(x/2 - π/4) có tập xác định là:

Xem đáp án » 03/06/2020 8,606

Câu 4:

Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) và k  Z.

Khoảng nào dưới đây không nằm trong tập xác định của hàm số?

Xem đáp án » 03/06/2020 7,614

Câu 5:

Tập xác định của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

Xem đáp án » 03/06/2020 7,294

Câu 6:

Hàm số y=(sinx+cosx)2 + cos2x có giá trị lớn nhất là:

Xem đáp án » 03/06/2020 6,372

Bình luận


Bình luận