Câu hỏi:

30/07/2020 10,721

Hàm số y =sinx.cosx là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kí hiệu f (x) = sinxcosx. Hàm số có tập xác định D = .

xD thì -xDvà f(-x) = sin(-x)cos(-x) = - sinx.cosx = - f(x).

Vậy y = sinxcosx là hàm số lẻ.

Đáp án là D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm lẻ?

Xem đáp án » 03/06/2020 23,265

Câu 2:

Hàm số y = 3sinx  cosx có giá trị nhỏ nhất là:

Xem đáp án » 03/06/2020 14,915

Câu 3:

Hàm số y = tan(x/2 - π/4) có tập xác định là:

Xem đáp án » 03/06/2020 8,606

Câu 4:

Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) và k  Z.

Khoảng nào dưới đây không nằm trong tập xác định của hàm số?

Xem đáp án » 03/06/2020 7,614

Câu 5:

Tập xác định của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

Xem đáp án » 03/06/2020 7,294

Câu 6:

Hàm số y=(sinx+cosx)2 + cos2x có giá trị lớn nhất là:

Xem đáp án » 03/06/2020 6,372

Bình luận


Bình luận