Câu hỏi:

07/08/2020 1,829

 Chọn kết quả đúng của limx01x22x3

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn  B

limx01x22x3=limx0x2x3

limx0x2=2<0;limx0x3 = 0  

khi x0x<0x3<0

vậy limx0x2x3=+

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

limtat4-a4t-a bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 2,432

Câu 2:

Tìm giới hạn F=limxx(4x2+1x)

Xem đáp án » 07/08/2020 2,030

Câu 3:

Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của limx1x2+2x+12x3+2

Xem đáp án » 07/08/2020 1,464

Câu 4:

limx-2x4-4x2+87x2+9x-2 bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 1,103

Câu 5:

limx5x2-12x+353x-15 bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 817

Câu 6:

limx+xx2+16-x bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 546

Bình luận


Bình luận