Câu hỏi:

20/03/2021 1,936

So sánh an+bn2a+b2n, với a≥0;b≥0,n∈N* ta được:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

do đó mệnh đề đúng đến n = k + 1

Vậy mệnh đề đúng với mọi n, a, b thỏa mãn điều kiện bài toán.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chứng minh rằng: 13+29+327+....+n3n=342n+34.3n (1)

Xem đáp án » 20/03/2021 2,206

Câu 2:

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì 4.32n+2+32n36 chia hết cho 32

Xem đáp án » 20/03/2021 1,079

Câu 3:

Chứng minh n55+n42+n33n30 luôn là số nguyên dương với mọi số nguyên dương n.

Xem đáp án » 20/03/2021 793

Câu 4:

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n2 thì 1n+1+1n+2+....+1n+n>​  1324 (*)

Xem đáp án » 20/03/2021 544

Câu 5:

Bất đẳng thức nào sau đây đúng? Với mọi số nguyên dương n thì:

Xem đáp án » 20/03/2021 412

Câu 6:

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì 32n+1+2n+2 chia hết cho 7

Xem đáp án » 20/03/2021 388

Bình luận


Bình luận