Câu hỏi:

09/03/2022 632

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu:

A combined gross domestic _______ of the member countries of ASEANhas grown at an average rate of around 6% per year.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
produce (v): sản xuẩt

productivity (n): sản lượng                

production (n): sự sản xuất   

product (n): sản phẩm

Chỗ cần điền đứng sau tính từ nên cần danh từ

=>A combined gross domestic product of the member countries of ASEAN has grown at an average rate of around 6% per year.

Tạm dịch:Tổng sản phẩm quốc nội của các nước thành viên ASEAN đã tăng trưởng với tốc độ trung bình khoảng 6% / năm.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The ASEAN Science and Technology Week aims to promote science andtechnology _______ in the region

Xem đáp án » 09/03/2022 1,035

Câu 2:

Free _____ area is a designated group of countries that have agreed toeliminate tariffs, quotas, and preferences on most goods among them.  

Xem đáp án » 09/03/2022 586

Câu 3:

By the time we finished our work, Peter had already gone home. 

Xem đáp án » 09/03/2022 537

Câu 4:

Tìm lỗi sai trong các câu sau: 

Singapore is an island nation with 63 islands, located at the southern tip of the Malay Peninsula. At 704.0 km2, it is a smallest country in Southeast Asia.

Xem đáp án » 09/03/2022 473

Câu 5:

Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, are one of the Four Asian Tigers.

Xem đáp án » 09/03/2022 470

Câu 6:

He says the government must introduce tax incentives to encourage______

Xem đáp án » 09/03/2022 380

Bình luận


Bình luận