Câu hỏi:

09/03/2022 488

By the time we finished our work, Peter had already gone home. 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trước khi chúng tôi hoàn thành công việc, Peter đã về nhà.

A. Peter đã không về nhà cho đến khi chúng tôi hoàn thành công việc của mình. => sai nghĩa

B. Ngay sau khi chúng tôi hoàn thành công việc của mình, chúng tôi sẽ về nhà với Peter. => sai nghĩa

C. Chúng tôi đã hoàn thành công việc trước khi Peter về nhà. => sai nghĩa

D. Peter đã về nhà trước khi chúng tôi hoàn thành công việc của mình.

By the time we finished our work, Peter had already gone home. 

=> Peter had gone home before we finished our work.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The ASEAN Science and Technology Week aims to promote science andtechnology _______ in the region

Xem đáp án » 09/03/2022 914

Câu 2:

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu:

A combined gross domestic _______ of the member countries of ASEANhas grown at an average rate of around 6% per year.

Xem đáp án » 09/03/2022 581

Câu 3:

Free _____ area is a designated group of countries that have agreed toeliminate tariffs, quotas, and preferences on most goods among them.  

Xem đáp án » 09/03/2022 554

Câu 4:

Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, are one of the Four Asian Tigers.

Xem đáp án » 09/03/2022 425

Câu 5:

Tìm lỗi sai trong các câu sau: 

Singapore is an island nation with 63 islands, located at the southern tip of the Malay Peninsula. At 704.0 km2, it is a smallest country in Southeast Asia.

Xem đáp án » 09/03/2022 418

Câu 6:

He says the government must introduce tax incentives to encourage______

Xem đáp án » 09/03/2022 359

Bình luận


Bình luận