Câu hỏi:

09/03/2022 596

Free _____ area is a designated group of countries that have agreed toeliminate tariffs, quotas, and preferences on most goods among them.  

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
trade (adj): thương mại

cultural (adj): văn hóa

stable (adj): ổn định 

adopted (adj): chấp nhận, thông qua

=>Free trade area is a designated group of countries that have agreed to eliminate tariffs, quotas, and preferences on most goods among them.

Tạm dịch:Khu vực thương mại tự do là một nhóm các quốc gia đã đồng ý loại bỏ thuế quan, hạn ngạch và ưu đãi đối với hầu hết hàng hóa trong số đó.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The ASEAN Science and Technology Week aims to promote science andtechnology _______ in the region

Xem đáp án » 09/03/2022 1,067

Câu 2:

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu:

A combined gross domestic _______ of the member countries of ASEANhas grown at an average rate of around 6% per year.

Xem đáp án » 09/03/2022 640

Câu 3:

By the time we finished our work, Peter had already gone home. 

Xem đáp án » 09/03/2022 555

Câu 4:

Tìm lỗi sai trong các câu sau: 

Singapore is an island nation with 63 islands, located at the southern tip of the Malay Peninsula. At 704.0 km2, it is a smallest country in Southeast Asia.

Xem đáp án » 09/03/2022 480

Câu 5:

Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, are one of the Four Asian Tigers.

Xem đáp án » 09/03/2022 478

Câu 6:

He says the government must introduce tax incentives to encourage______

Xem đáp án » 09/03/2022 383

Bình luận


Bình luận