Bài tập trắc nghiệm Unit 16 - Đề kiểm tra có đáp án

  • 299 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 120 phút

Câu 1:

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

Xem đáp án
 
association /əˌsəʊʃiˈeɪʃn/

original  /əˈrɪdʒənl/                 

stability /stəˈbɪləti/   

accelerate  /əkˈseləreɪt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại là âm tiết 2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

Xem đáp án
domestic /dəˈmestɪk/

estimate /ˈestɪmət/                  

statistics /stəˈtɪstɪk/   

relation  /rɪˈleɪʃn/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

Xem đáp án
language /ˈlæŋɡwɪdʒ/

diverse  /daɪˈvɜːs/                   

promote /prəˈməʊt/   

combine  /kəmˈbaɪn/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

Xem đáp án
economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/

integration  /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/         

development /dɪˈveləpmənt/   

transportation  /ˌtrænspɔːˈteɪʃn/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 3

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

Xem đáp án
service /ˈsɜːvɪs/

rural  /ˈrʊərəl/              

region /ˈriːdʒən/     

include  /ɪnˈkluːd/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận