Câu hỏi:

09/03/2022 67

_______ for my train the morning, I met an old school friend

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

While + S + was + V-ing, S + Ved/V2

=> While I was waiting for my train the morning, I met an old school friend

Tạm dịch: Trong khi tôi đang chờ tàu của tôi vào buổi sáng, tôi đã gặp một người bạn học cũ.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The ASEAN Science and Technology Week aims to promote science andtechnology _______ in the region

Xem đáp án » 09/03/2022 923

Câu 2:

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu:

A combined gross domestic _______ of the member countries of ASEANhas grown at an average rate of around 6% per year.

Xem đáp án » 09/03/2022 590

Câu 3:

Free _____ area is a designated group of countries that have agreed toeliminate tariffs, quotas, and preferences on most goods among them.  

Xem đáp án » 09/03/2022 564

Câu 4:

By the time we finished our work, Peter had already gone home. 

Xem đáp án » 09/03/2022 491

Câu 5:

Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, are one of the Four Asian Tigers.

Xem đáp án » 09/03/2022 437

Câu 6:

Tìm lỗi sai trong các câu sau: 

Singapore is an island nation with 63 islands, located at the southern tip of the Malay Peninsula. At 704.0 km2, it is a smallest country in Southeast Asia.

Xem đáp án » 09/03/2022 424

Câu 7:

He says the government must introduce tax incentives to encourage______

Xem đáp án » 09/03/2022 363

Bình luận


Bình luận