Câu hỏi:

09/03/2022 61

The pronoun "it" in the first paragraph refers to ________.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đại từ "it" trong đoạn đầu tiên đề cập đến ________.

A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

B. tổ chức liên chính phủ thành công nhất

C. Bangkok

D. Tuyên ngôn ASEAN

Thông tin: The five Foreign Ministers who signed it have been considered as the founders of probably the most successful intergovernmental organization in the developing world today.

Tạm dịch: Năm Bộ trưởng Ngoại giao, những người đã ký nó, được coi là người sáng lập tổ chức liên chính phủ có lẽ là thành công nhất trên thế giới đang phát triển ngày nay.

=> The pronoun "it" in the first paragraph refers to the ASEAN Declaration

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The ASEAN Science and Technology Week aims to promote science andtechnology _______ in the region

Xem đáp án » 09/03/2022 921

Câu 2:

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu:

A combined gross domestic _______ of the member countries of ASEANhas grown at an average rate of around 6% per year.

Xem đáp án » 09/03/2022 585

Câu 3:

Free _____ area is a designated group of countries that have agreed toeliminate tariffs, quotas, and preferences on most goods among them.  

Xem đáp án » 09/03/2022 559

Câu 4:

By the time we finished our work, Peter had already gone home. 

Xem đáp án » 09/03/2022 488

Câu 5:

Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, are one of the Four Asian Tigers.

Xem đáp án » 09/03/2022 426

Câu 6:

Tìm lỗi sai trong các câu sau: 

Singapore is an island nation with 63 islands, located at the southern tip of the Malay Peninsula. At 704.0 km2, it is a smallest country in Southeast Asia.

Xem đáp án » 09/03/2022 418

Câu 7:

He says the government must introduce tax incentives to encourage______

Xem đáp án » 09/03/2022 360

Bình luận


Bình luận