Câu hỏi:

09/03/2022 78

Which does not belong to the purpose and aim of the Association ofSoutheast Asian Nations? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đâu không phải là mục đích và mục tiêu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á?

A. tình bạn

B. hủy diệt

C. sáng tạo

D. hợp tác

Thông tin: These aims and purposes are about the cooperation in economy, society, culture, techniques, education and other fields, and in the promotion of regional peace and stability through abiding respect for justice and the principles of the United Nations Charter.

Tạm dịch: Những mục tiêu và mục đích này là về hợp tác kinh tế, xã hội, văn hóa, kỹ thuật, giáo dục và các lĩnh vực khác, và thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực thông qua sự tôn trọng công lý và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

=> destruction

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The ASEAN Science and Technology Week aims to promote science andtechnology _______ in the region

Xem đáp án » 09/03/2022 908

Câu 2:

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu:

A combined gross domestic _______ of the member countries of ASEANhas grown at an average rate of around 6% per year.

Xem đáp án » 09/03/2022 580

Câu 3:

Free _____ area is a designated group of countries that have agreed toeliminate tariffs, quotas, and preferences on most goods among them.  

Xem đáp án » 09/03/2022 553

Câu 4:

By the time we finished our work, Peter had already gone home. 

Xem đáp án » 09/03/2022 485

Câu 5:

Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, are one of the Four Asian Tigers.

Xem đáp án » 09/03/2022 424

Câu 6:

Tìm lỗi sai trong các câu sau: 

Singapore is an island nation with 63 islands, located at the southern tip of the Malay Peninsula. At 704.0 km2, it is a smallest country in Southeast Asia.

Xem đáp án » 09/03/2022 416

Câu 7:

He says the government must introduce tax incentives to encourage______

Xem đáp án » 09/03/2022 358

Bình luận


Bình luận