Câu hỏi:

09/03/2022 109

ASEAN was formed as a result of the Bangkok (30) _____ of 1967…

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Entitle: đầu đề

Requirement: nhu cầu, sự đòi hỏi

Independence: sự độc lập, nền độc lập

Declaration: bản tuyên bố, sự tuyên bố

=> ASEAN was formed as a result of the Bangkok Declaration of 1967…

Tạm dịch: ASEAN được thành lập là kết quả của Bản Tuyên Bố Bangkok năm 1967…

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The ASEAN Science and Technology Week aims to promote science andtechnology _______ in the region

Xem đáp án » 09/03/2022 915

Câu 2:

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu:

A combined gross domestic _______ of the member countries of ASEANhas grown at an average rate of around 6% per year.

Xem đáp án » 09/03/2022 581

Câu 3:

Free _____ area is a designated group of countries that have agreed toeliminate tariffs, quotas, and preferences on most goods among them.  

Xem đáp án » 09/03/2022 559

Câu 4:

By the time we finished our work, Peter had already gone home. 

Xem đáp án » 09/03/2022 488

Câu 5:

Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, are one of the Four Asian Tigers.

Xem đáp án » 09/03/2022 425

Câu 6:

Tìm lỗi sai trong các câu sau: 

Singapore is an island nation with 63 islands, located at the southern tip of the Malay Peninsula. At 704.0 km2, it is a smallest country in Southeast Asia.

Xem đáp án » 09/03/2022 418

Câu 7:

He says the government must introduce tax incentives to encourage______

Xem đáp án » 09/03/2022 359

Bình luận


Bình luận