Câu hỏi:

09/03/2022 85

Up to 1997 how many countries there have been in ASEAN? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đến năm 1997, có bao nhiêu quốc gia thành viên ASEAN ?

A. 5

B. 6

C. 8

D. 10

Thông tin: When ASEAN celebrated its 30th Anniversary in 1997, the sheaves on the logo had increased to ten -representing all ten countries of Southeast Asia.

Tạm dịch: Khi ASEAN tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm vào năm 1997, các bó lúa trên logo đã tăng lên đến mười -thể hiện tất cả mười quốc gia Đông Nam Á và phản ánh màu sắc lá cờ của tất cả các quốc gia đó.

=> 10

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The ASEAN Science and Technology Week aims to promote science andtechnology _______ in the region

Xem đáp án » 09/03/2022 923

Câu 2:

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu:

A combined gross domestic _______ of the member countries of ASEANhas grown at an average rate of around 6% per year.

Xem đáp án » 09/03/2022 590

Câu 3:

Free _____ area is a designated group of countries that have agreed toeliminate tariffs, quotas, and preferences on most goods among them.  

Xem đáp án » 09/03/2022 564

Câu 4:

By the time we finished our work, Peter had already gone home. 

Xem đáp án » 09/03/2022 493

Câu 5:

Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, are one of the Four Asian Tigers.

Xem đáp án » 09/03/2022 438

Câu 6:

Tìm lỗi sai trong các câu sau: 

Singapore is an island nation with 63 islands, located at the southern tip of the Malay Peninsula. At 704.0 km2, it is a smallest country in Southeast Asia.

Xem đáp án » 09/03/2022 425

Câu 7:

He says the government must introduce tax incentives to encourage______

Xem đáp án » 09/03/2022 363

Bình luận


Bình luận