Câu hỏi:

09/03/2022 323

It will not be long until he is at the meeting.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nó sẽ không lâu cho đến khi ông ấy ở cuộc họp.

A. Nó sẽ đưa anh ta một thời gian dài để tham dự cuộc họp. => sai nghĩa

B. Anh ấy sẽ có mặt tại cuộc họp sớm.

C. Cuộc họp sẽ kéo dài trong một thời gian dài. => sai nghĩa

D. Anh ấy đã tham dự cuộc họp trong một thời gian dài. => sai nghĩa

It will not be long until he is at the meeting.

=> He will be at the meeting soon.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The ASEAN Science and Technology Week aims to promote science andtechnology _______ in the region

Xem đáp án » 09/03/2022 914

Câu 2:

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu:

A combined gross domestic _______ of the member countries of ASEANhas grown at an average rate of around 6% per year.

Xem đáp án » 09/03/2022 581

Câu 3:

Free _____ area is a designated group of countries that have agreed toeliminate tariffs, quotas, and preferences on most goods among them.  

Xem đáp án » 09/03/2022 553

Câu 4:

By the time we finished our work, Peter had already gone home. 

Xem đáp án » 09/03/2022 486

Câu 5:

Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, are one of the Four Asian Tigers.

Xem đáp án » 09/03/2022 425

Câu 6:

Tìm lỗi sai trong các câu sau: 

Singapore is an island nation with 63 islands, located at the southern tip of the Malay Peninsula. At 704.0 km2, it is a smallest country in Southeast Asia.

Xem đáp án » 09/03/2022 418

Câu 7:

He says the government must introduce tax incentives to encourage______

Xem đáp án » 09/03/2022 359

Bình luận


Bình luận