Câu hỏi:

09/03/2022 234

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu đã cho: 

As soon as you arrive, give me a call.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ngay khi bạn đến, hãy gọi cho tôi.

A. Gọi cho tôi ngay khi đến.

B. Chờ cho đến khi tôi gọi cho bạn đến. => sai nghĩa

C. Tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi đến. => sai nghĩa

D. Bất cứ khi nào bạn gọi cho tôi, tôi sẽ đến. => sai nghĩa

As soon as you arrive, give me a call.

=> Give me a call immediately on arrival.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The ASEAN Science and Technology Week aims to promote science andtechnology _______ in the region

Xem đáp án » 09/03/2022 922

Câu 2:

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu:

A combined gross domestic _______ of the member countries of ASEANhas grown at an average rate of around 6% per year.

Xem đáp án » 09/03/2022 590

Câu 3:

Free _____ area is a designated group of countries that have agreed toeliminate tariffs, quotas, and preferences on most goods among them.  

Xem đáp án » 09/03/2022 564

Câu 4:

By the time we finished our work, Peter had already gone home. 

Xem đáp án » 09/03/2022 491

Câu 5:

Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, are one of the Four Asian Tigers.

Xem đáp án » 09/03/2022 436

Câu 6:

Tìm lỗi sai trong các câu sau: 

Singapore is an island nation with 63 islands, located at the southern tip of the Malay Peninsula. At 704.0 km2, it is a smallest country in Southeast Asia.

Xem đáp án » 09/03/2022 424

Câu 7:

He says the government must introduce tax incentives to encourage______

Xem đáp án » 09/03/2022 363

Bình luận


Bình luận