Câu hỏi:

09/03/2022 424

Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, are one of the Four Asian Tigers.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

S1, along with, S2 => Động từ (V) chia theo S1

are => is

Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, are one of the Four Asian Tigers.

=> Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, is one of the Four Asian Tigers.

Tạm dịch: Singapore có nền kinh tế dựa trên thị trường phát triển mạnh. Singapore, cùng với Hồng Kông, Hàn Quốc và Đài Loan, là một trong bốn con hổ châu Á.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The ASEAN Science and Technology Week aims to promote science andtechnology _______ in the region

Xem đáp án » 09/03/2022 907

Câu 2:

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu:

A combined gross domestic _______ of the member countries of ASEANhas grown at an average rate of around 6% per year.

Xem đáp án » 09/03/2022 579

Câu 3:

Free _____ area is a designated group of countries that have agreed toeliminate tariffs, quotas, and preferences on most goods among them.  

Xem đáp án » 09/03/2022 553

Câu 4:

By the time we finished our work, Peter had already gone home. 

Xem đáp án » 09/03/2022 480

Câu 5:

Tìm lỗi sai trong các câu sau: 

Singapore is an island nation with 63 islands, located at the southern tip of the Malay Peninsula. At 704.0 km2, it is a smallest country in Southeast Asia.

Xem đáp án » 09/03/2022 415

Câu 6:

He says the government must introduce tax incentives to encourage______

Xem đáp án » 09/03/2022 358

Bình luận


Bình luận