Câu hỏi:

09/03/2022 87

Which adjective can be used to describe the Association of SoutheastAsian Nations? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tính từ nào có thể được sử dụng để mô tả Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á?

A. thành công

B. bất hợp pháp

C. phi chính phủ

D. phát triển

Thông tin: …probably the most successful intergovernmental organization in the developing world tody.

Tạm dịch: …được coi là người sáng lập tổ chức phi chính phủ có lẽ là thành công nhất trên thế giới đang phát triển ngày nay.

=> successful

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The ASEAN Science and Technology Week aims to promote science andtechnology _______ in the region

Xem đáp án » 09/03/2022 923

Câu 2:

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu:

A combined gross domestic _______ of the member countries of ASEANhas grown at an average rate of around 6% per year.

Xem đáp án » 09/03/2022 590

Câu 3:

Free _____ area is a designated group of countries that have agreed toeliminate tariffs, quotas, and preferences on most goods among them.  

Xem đáp án » 09/03/2022 564

Câu 4:

By the time we finished our work, Peter had already gone home. 

Xem đáp án » 09/03/2022 491

Câu 5:

Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, are one of the Four Asian Tigers.

Xem đáp án » 09/03/2022 437

Câu 6:

Tìm lỗi sai trong các câu sau: 

Singapore is an island nation with 63 islands, located at the southern tip of the Malay Peninsula. At 704.0 km2, it is a smallest country in Southeast Asia.

Xem đáp án » 09/03/2022 424

Câu 7:

He says the government must introduce tax incentives to encourage______

Xem đáp án » 09/03/2022 363

Bình luận


Bình luận