Câu hỏi:

09/03/2022 52

(33) _____ several years of negotiation, Myanmar and Laos joined in1997 and the final member of the ten, Cambodia, joined in 1999.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

before: trước khi

after: sau khi

since: kể từ khi

while: trong khi

=> After several years of negotiation, Myanmar and Laos joined in 1997 and the final member of the ten, Cambodia, joined in 1999.

Tạm dịch: Sau nhiều năm đàm phán, Myanmar và Lào gia nhập vào năm 1997 và là thành viên cuối cùng của nhóm mười, Campuchia, gia nhập vào năm 1999.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The ASEAN Science and Technology Week aims to promote science andtechnology _______ in the region

Xem đáp án » 09/03/2022 922

Câu 2:

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu:

A combined gross domestic _______ of the member countries of ASEANhas grown at an average rate of around 6% per year.

Xem đáp án » 09/03/2022 587

Câu 3:

Free _____ area is a designated group of countries that have agreed toeliminate tariffs, quotas, and preferences on most goods among them.  

Xem đáp án » 09/03/2022 561

Câu 4:

By the time we finished our work, Peter had already gone home. 

Xem đáp án » 09/03/2022 490

Câu 5:

Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, are one of the Four Asian Tigers.

Xem đáp án » 09/03/2022 426

Câu 6:

Tìm lỗi sai trong các câu sau: 

Singapore is an island nation with 63 islands, located at the southern tip of the Malay Peninsula. At 704.0 km2, it is a smallest country in Southeast Asia.

Xem đáp án » 09/03/2022 422

Câu 7:

He says the government must introduce tax incentives to encourage______

Xem đáp án » 09/03/2022 360

Bình luận


Bình luận