Câu hỏi:

09/03/2022 62

A neutral forum was, (29) _____, a very useful development for all ofthose

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

nevertheless: tuy nhiên, tuy thế mà

moreover: hơn thế nữa

therefore: do đó

however: tuy nhiên

=> A neutral forum was, therefore, a very useful development for all of those

Tạm dịch: Do đó một diễn đàn trung lập là một sự phát triển rất hữu ích cho tất cả các nước đó.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The ASEAN Science and Technology Week aims to promote science andtechnology _______ in the region

Xem đáp án » 09/03/2022 899

Câu 2:

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu:

A combined gross domestic _______ of the member countries of ASEANhas grown at an average rate of around 6% per year.

Xem đáp án » 09/03/2022 573

Câu 3:

Free _____ area is a designated group of countries that have agreed toeliminate tariffs, quotas, and preferences on most goods among them.  

Xem đáp án » 09/03/2022 544

Câu 4:

By the time we finished our work, Peter had already gone home. 

Xem đáp án » 09/03/2022 478

Câu 5:

Singapore has a highly developed market-based economy. Singapore, along with Hong Kong, South Korea and Taiwan, are one of the Four Asian Tigers.

Xem đáp án » 09/03/2022 420

Câu 6:

Tìm lỗi sai trong các câu sau: 

Singapore is an island nation with 63 islands, located at the southern tip of the Malay Peninsula. At 704.0 km2, it is a smallest country in Southeast Asia.

Xem đáp án » 09/03/2022 414

Câu 7:

He says the government must introduce tax incentives to encourage______

Xem đáp án » 09/03/2022 351

Bình luận


Bình luận