môn Lịch sử

  • 15594 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Bản Tạm ước ngày 14 - 9 – 1946 được ký với chính phủ Pháp nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Châu Phi được xếp vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 – 1918), hình thức hoạt động chủ yếu của Việt Nam Quang phục hội là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Mục đích cơ bản trong phong trào Đông Du của Phan Bội Châu là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Sự khác biệt về phương hướng cách mạng ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 1959 – 1965 so với giai đoạn 1954 – 1959 là

Xem đáp án

Đáp án D


Bài thi liên quan:

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

39 câu hỏi 50 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận