môn Giáo dục công dân

  • 15591 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Giá trị hàng hóa được tính bằng

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất diễn ra vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Đâu là chức năng của thị trường?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Nguyên tắc đối ngoại của Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án D


Bài thi liên quan:

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

39 câu hỏi 50 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận