môn Giáo dục công dân

  • 15589 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất bao gồm?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Khi công dân giao kết được một hợp đồng lao động, có nghĩa là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Sự thay đổi của các hình thái kinh tế - xã hội theo chiều hướng nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Bài thi liên quan:

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

39 câu hỏi 50 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận