Đề kiểm tra cuối học kì 2 Tiếng Anh 8 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 3037 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Choose the word which has underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Đáp án C phát âm là /i/, ba đáp án còn lại phát âm là /e/.


Câu 2:

Choose the word which has underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Đáp án A phát âm là /s/, ba đáp án còn lại phát âm là /sk/.


Câu 3:

Choose the word which has underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Đáp án D phát âm là /ei/, ba đáp án còn lại phát âm là /i:/.


Câu 4:

Choose the word which has underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Đáp án B là âm câm, ba đáp án còn lại phát âm là /ai/.


Câu 5:

Choose the word which has underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Đáp án C phát âm là /ai/, ba đáp án còn lại phát âm là /i/.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận