ki-nang-doc-unit-6

  • 857 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Tet is a national and (1) ______ festival in Viet Nam. It is occasion for every Vietnamese to be reunited to think (2) _____ their past activities and hope for good luck in the year to come. Before Tet all houses are white washed and (3)____ with yellow apricot flowers and colorful lanterns. Everybody is looking forward to a more favorable life. On the New Year's Eve, children are smartly dressed. They are hoping to (4) _____ money put in small red envelopes as they are wishing longevity (5) ______ their grandparents and parents.

Tet is a national and (1) ______ festival in Viet Nam. 

Xem đáp án

Tạm dịch các đáp án:

Traditional: truyền thống (adj)              

Modern: hiện đại (adj)                                 

Music: âm nhạc (n)                    

Summer: mùa hè (n)

=> Tet is a national and traditional festival in Viet Nam.

Tạm dịch: Tết là một lễ hội quốc gia và truyền thống của Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Tet is a national and (1) ______ festival in Viet Nam. It is occasion for every Vietnamese to be reunited to think (2) _____ their past activities and hope for good luck in the year to come. Before Tet all houses are white washed and (3)____ with yellow apricot flowers and colorful lanterns. Everybody is looking forward to a more favorable life. On the New Year's Eve, children are smartly dressed. They are hoping to (4) _____ money put in small red envelopes as they are wishing longevity (5) ______ their grandparents and parents.

 It is occasion for every Vietnamese to be reunited to think (2) _____ their past activities and hope for good luck in the year to come.

 

 

Xem đáp án

Tạm dịch các đáp án:

To: đến, tới

After: sau

For: cho 

Aboutvề

Cụm từ: think about (nghĩ về điều gì)

=> It is occasion for every Vietnamese to be reunited to think about their past activities and hope for good luck in the year to come.

Tạm dịch: Đây là dịp để mọi người Việt Nam được đoàn tụ để suy nghĩ về các hoạt động trong quá khứ của họ và hy vọng may mắn trong năm tới.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Tet is a national and (1) ______ festival in Viet Nam. It is occasion for every Vietnamese to be reunited to think (2) _____ their past activities and hope for good luck in the year to come. Before Tet all houses are white washed and (3)____ with yellow apricot flowers and colorful lanterns. Everybody is looking forward to a more favorable life. On the New Year's Eve, children are smartly dressed. They are hoping to (4) _____ money put in small red envelopes as they are wishing longevity (5) ______ their grandparents and parents.

 Before Tet all houses are white washed and (3)____ with yellow apricot flowers and colorful lanterns

Xem đáp án

Tạm dịch các đáp án: 

Decorate: trang trí (V)

Decorated: đã được trang trí (V_PII)

Liên từ “and” (và) nối giữa 2 từ có cùng loại từ và cấu trúc, ta thấy đây là cấu trúc câu bị động: be+V_PII

=> chỗ cần điền là động từ dạng quá khứ phân từ (decorated)

=> Before Tet all houses are white washed and decorated with yellow apricot flowers and colorful lanterns.

Tạm dịch: Trước Tết tất cả các ngôi nhà đều được quét vôi trắng và được trang trí bằng hoa mai vàng và đèn lồng nhiều màu sắc.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận