Kĩ năng viết- lớp 6

  • 1120 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Use the given words to write the complete sentences.

How many / dog / there / park?

Xem đáp án

Cấu trúc câu hỏi số lượng: How many+danh từ đếm được số nhiều+are+there+ …?

Dog (chó) là danh từ đếm được có dạng số nhiều là dogs

Đáp án: How many dogs are there in the park?

Tạm dịch: Có bao nhiêu con chó trong công viên?


Câu 2:

Use the given words to write the complete sentences

. There / a lot of people / this elevator.

Xem đáp án

People (người) là danh từ đếm được số nhiều => đi cùng there are

Trong thang máy (in this elevator)

Đáp án: There are a lot of people in this elevator.

Tạm dịch: Có rất nhiều người trong thang máy này.


Câu 3:

Use the given words to write the complete sentences.

How many / student / there / your class?

Xem đáp án

Cấu trúc câu hỏi số lượng: How many+danh từ đếm được số nhiều+are+there+ …?

Student (học sinh)  danh từ đếm được có dạng số nhiều là students

Đáp án: How many students are there in your class?

Tạm dịch: Có bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn?


Câu 4:

Rewriting each of these sentences so that it has the same meaning to the provided.

The pen is under the book.

Xem đáp án

Câu đã cho: Cái bút ở dưới quyến sách

Cặp giới từ trái nghĩa: under (dưới) >< on (trên)

Đáp án: The book is on the pen.

Tạm dịch: Quyển sách ở trên cái bút


Câu 5:

Rewriting each of these sentences so that it has the same meaning to the provided.

His favourite subject in school is English.

Xem đáp án

Câu đã cho: Môn học yêu thích của anh ở trường là tiếng Anh.

Cấu trúc: like + V_ing (yêu thích làm việc gì)

Đáp án:  He likes studying English.

Tạm dịch: Anh ấy thích học tiếng Anh


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

0

11 tháng trước

07. Chu Uyển chi

tự luận thì ko làm được mà bây giờ làm đề thi nhiều quá hay gì mà không thoát ra khỏi được luôn mạng thì 3 vạch đàng hoàng

Bình luận


Bình luận

Nguyệt Nguyễn Minh
20:21 - 03/02/2022

Great , I love Vietjack

Ảnh đính kèm