Kĩ năng viết-unit 7

  • 969 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Make question for the underlined part. (Em hãy đặt câu hỏi cho phần gạch chân).

Paul will have six lessons tomorrow.

Xem đáp án

Tạm dịch câu đã cho: Paul sẽ có sáu tiết học vào ngày mai.

Phần gạch chân là “six lessons” (6 bài học) => cần đặt câu hỏi số lượng, vì lessons là danh từ đếm được số nhiều => dùng từ để hỏi “How many”

Cấu trúc câu hỏi: Wh-q + will + S + V?

Đáp án:  How many lessons will Paul have tomorrow?

Tạm dịch: Paul sẽ có bao nhiêu bài học vào ngày mai?


Câu 2:

Make question for the underlined part. (Em hãy đặt câu hỏi cho phần gạch chân).

They are going to the stadium after school.

Xem đáp án

Tạm dịch câu đã cho: Họ đang đến sân vận động sau giờ học.

Phần gạch chân là “the stadium”( sân vận động) => cần đặt câu hỏi Họ sẽ đi đâu sau giờ học

=> dùng từ để hỏi: “Where”

Cấu trúc câu hỏi: Wh-q + be + S + V-ing?

Câu trả lời ở thì hiện tại tiếp diễn => câu hỏi cũng phải được chia ở thì hiện tại tiếp diễn (tương ứng về thì)

Đáp án:  Where are they going to after school?

Tạm dịch: Họ sẽ đi đâu sau giờ học?


Câu 3:

Make question for the underlined part. (Em hãy đặt câu hỏi cho phần gạch chân).

Mona plans to buy a new mobile next month.

Xem đáp án

Tạm dịch câu đã cho: Mona có kế hoạch mua một điện thoại di động mới vào tháng tới.

Phần gạch chân là “next month” (tháng tới) => cần đặt câu hỏi Khi nào Mona có kế hoạch mua một điện thoại di động mới

=> dùng từ để hỏi: “When”

Cấu trúc câu hỏi: Wh-q + does + S + V?

Đáp án: When does Mona plan to buy a new mobile?

Tạm dịch: Khi nào Mona có kế hoạch mua một điện thoại di động mới?


Câu 4:

Make question for the underlined part. (Em hãy đặt câu hỏi cho phần gạch chân).

We usually have lunch in the garden.

Xem đáp án

Tạm dịch câu đã cho: Chúng tôi thường ăn trưa trong vườn.

Phần gạch chân là “in the garden”(trong vườn) => cần đặt câu hỏi Bạn thường ăn trưa ở đâu

=> dùng từ để hỏi: “Where”

Cấu trúc câu hỏi: Wh-q + do + S + V?

Câu trả lời ở thì hiện tại đơn => câu hỏi cũng phải được chia ở thì hiện tại đơn (tương ứng về thì)

Đáp án:  Where do you usually have lunch?

Tạm dịch: Bạn thường ăn trưa ở đâu?


Câu 5:

Make question for the underlined part. (Em hãy đặt câu hỏi cho phần gạch chân).

Ben is meeting his friends at the railway station tonight.

Xem đáp án

Tạm dịch câu đã cho: Ben đang gặp gỡ bạn bè của mình tại nhà ga tối nay.

Phần gạch chân là “at the railway station ” (tại nhà ga) => cần đặt câu hỏi Ben gặp bạn bè tối nay ở đâu

=> dùng từ để hỏi: “Where”

Cấu trúc câu hỏi: Wh-q + is + S + V-ing?

Câu trả lời ở thì hiện tại tiếp diễn => câu hỏi cũng phải được chia ở thì hiện tại tiếp diễn (tương ứng về thì)

Đáp án: Where is Ben meeting his friends tonight?

Tạm dịch: Ben gặp bạn bè tối nay ở đâu?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận